Dotacje Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:

 

Lp. Nr umowy Tytuł projektu
1 UDA-POIG06.01.00-14-019/09-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu FARUM S.A. - Szansa na rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa w ramach działania 6.1. Paszport do Eksportu.
2 UDA-POIG.01.04.00-14-131/09-00 UDA-POIG.04.01.00-14-131/09-00 INNOWACYJNY APARAT EKG w ramach działania 1.4-4.1 POIG 2007-2013
3 UDA-POIG.06.01.00-14-154/10-00 Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
4 Umowa nr RPMA.01.07.00-14-024/12-00 z dnia 11 lutego 2013 roku Aneks do RPMA.01.07.00-14-024/12-01 z dnia 24 lipca 2013 roku Nr projektu: MJWPU.420-46/12 Nr konkursu: RPOWM/1.7/1/2011 Dofinansowanie projektu „Podniesienie konkurencyjności firmy FARUM S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działanie 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
5 NR POKL.08.02.01-14-020/12 W naszej firmie realizowany jest staż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry dla gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.